Vedtekter og regler

På denne siden finner du foreningens vedtekter, utomhusplan, ordensregler og brannforskrifterVEDTEKTER FOR SKJOMEN CAMPING VELFORENING


Vedtekter for Skjomen Camping Velforening stiftet 18.06.2009.
Vedtatt den 9.9.2009 med senere endringer 29.4.2010, 28.2.2011, 1.3.2012, 18.3.2013, 6.3.2014, 18.3.2015, 21.2.2019, 10.6.2020, 11.5.2021 og senest av 19.4.2022


§ 1. Navn

Foreningens navn er Skjomen Camping Velforening

§ 2. Formål og virkemidler

2.1 Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til en trygg og god campingplass. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.
2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
2.5 Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

§ 3. Velforeningens geografiske område.

3.1 Velforeningens område er definert slik: Velforeningens geografiske område avgrenser seg til den regulerte campingplassen på gnr. 65, bnr. 2, Elvegard. Med hertil tomt (som skal skilles ut) som servicehuset står på. (kommer: med gnr. xx, bnr. x, Elvegard.)
tillegg: Området er inntegnet på vedlagte kart og inngår som en del av vedtektene.
Tillegg 2: kart vil måles opp til virkeligheten når alle installasjoner og infrastruktur er ferdig.

§ 4. Juridisk person

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap

5.1 Enhver campingvogn eier innen området som er definert i § 3, skal være medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.
Hver campingvognplass har en stemme.
5.2.1 Inntak av nye medlemmer fordeles etter skriftlig søknad til styret. Dato på mottatt søknad regulerer inntaksrekkefølgen.
5.2.2 Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem.
5.3 Ved salg av vogn og/eller spikertelt kan plass overdras ny eier.
5.4 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål, ordensvedtekter eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet evt. Ekstraordinert årsmøte.
5.5 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt plassleie.
5.6 Dersom plassen som leies på Skjomen Camping brukes til noen form for kriminell handling kan plassen sies opp med 14 dagers varsel. Plassen skal ryddes innen 14 dager, og godkjennes av representant fra styret. Om ikke plassen gjøres i stand innen fristen, vil dette bli gjort av SCV mot regning for utført arbeid.

§ 6. Plassleie/eierskifte

6.1 Årsmøtet fastsetter plassleie. I tillegg skal påløpt strøm innbetales. Begge disse til fastsatt frist. Skjomen camping følger forskrift til inkassoloven, og medlemmer som ikke har betalt sin plassleie når krav går til inkasso, mister plassen og strykes som medlem.
6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig plassleie er betalt.
6.3 Leiesummen følger plassen slik at ved eventuelle salg skal tidligere innbetalinger godskrives plassen. Eventuelle dugnadstimer av plikttimene som ikke er avskrevet inneværende år overføres plassen ved salg
6.4 Ved salg av plassen skal dette godkjennes av styret.
Skjema ”Eierskifteskjema Skjomen Camping Velforening.” skal utstedes av styret før godkjennelse eierskifte. Oppdatert skjema finnes FB under filer.
6.5 Fellesutgifter pr plass kr 1250,- for enslige, og kr 2500,- for par. Disse kan innbetales ved fellesaktivitet (dugnad) â kr 250,- pr time. 5/10 timer pr plass. Rest i kr/time på fellesaktivitet belastes ved årets slutt.
6.6 Deltakelse på fellesaktivitet er medlemmets ansvar å melde inn til dugnadsansvarlig. Dette gjøres ved å sende mail til post@skjomencamping.no med "fellesaktivitet20xx" i emnefeltet. (med 20xx menes årstall f.eks 2020) Må sendes inn innen 3 uker etter aktivitet.

§ 7. Årsmøte 

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
7.1 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme pr. leieplass, og stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt.
7.2 Årsmøtet behandler:
 • Årsmelding fra styret
 • Regnskap i revidert stand 
 • Innkomne forslag
Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent og
valg av:
 • Leder: (særskilt valg) Lede velforeningen ihht vedtekter. Kalle inn til styre/årsmøter og fremskaffe årsberetning/regnskap. Velges på partallsår for 2 år.
 • Nestleder: Stedfortreder og støtte for leder. Velges på oddetallsår for 2 år
 • Sekretær/øko: Skrive referat på/fra møter, ha kontroll på korrespondanse til og fra SCV, sørge for at alle medlemslister er ajour og at alle medlemmers faktura informasjon er oppdatert. Ansvarlig for å lage fakturagrunnlag som oversendes den som står for faktureringen. Velges på partallsår for 2 år.
 • Styremedlem 1: Ansvarlig dugnad. Holde oversikt over gjennomførte dugnadstimer og rapportere til økonomiansvarlig. Velges for 1 år.
 • Styremedlem 2: Støtte ansvarlig dugnad. Velges for 1 år.
 • Revisor: Revidere og lage revisjonsrapport regnskap. Velges for 1 år.
 • Leder valgkomité: forespørre og foreslå nye representanter, fremlegge liste til verv ved årsmøtevalg. Velges for 1 år.
 • Rep. valgkomité: Støtte valgkomitéens leder i arbeid med å forespørre og foreslå nye representanter. Velges for 1 år.
 • Velferdskomité (1-3 personer): Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for barn og voksne i løpet av året. Herunder også være kontaktledd og ansvarlig ved fellesarrangement med andre lag/foreninger. Velges for 1 år.
 • Medieansvarlig, for 1 år. 
       Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter.
       Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer.
       7.3 Leder og sekretær velges på x0-x2-x4-x6-x8 år, for 2 år.
       Nestleder/økonomikontakt og 1 styremedlem velges på x1-x3-x5-x7-x9 år, for 2 år
       Styremedlem, revisor og valgkomitè velges for 1 år av gangen.
       Samtlige kan gjenvelges.
       7.4 Stemmegivning på årsmøtet
       Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.
       Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).
       7.5 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.
       7.6 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

       § 8. Ekstraordinært årsmøte

       Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7.
       Innkallingsfristen er minst 14 dager.

       § 9. Medlemsmøter

       Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

       § 10. Velforeningens ledelse (styret)

       10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.
       10.2 Styret skal:
       Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
       Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
       Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi.
       Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
       Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
       Representere foreningen utad.
       Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.
       10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen.
       10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Vara medlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
       Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.
       Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.
       10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede.
       Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
       Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.
       10.6 Styret trenger årsmøtes samtykke for å påta forpliktelser på vegne av foreningen over kr 50.000.- utover budsjett.

       § 11 Regnskap og revisjon

       11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.
       11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

       § 12. Vedtektsendringer

       12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
       Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet.
       Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

       § 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

       13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
       13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål som det ekstraordinære årsmøtet finner passende. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
       13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for
       sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.
       Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.
       13.4 Plass kan kjøpes av grunneier. Plass er uansett underlagt vedtektene og andre regler og avgifter på lik linje med plass tilhørende Skjomen Camping Velforening.


       BESTEMMELSER TIL UTOMHUSPLAN FOR DEN REGULERTE CAMPINGPLASSEN PÅ GNR 65, bnr 2, ELVEGARD

       Skjomen Camping Velforening

       Organisasjonsnummer: 994 793 152

       Bestemmelser til utomhusplan for den regulerte campingplassen på

       gnr 65, bnr 2, Elvegard.


       1. Formål

       Formålet med bestemmelsene er å lage retningslinjer som skal legges til grunn for langtids/korttids oppstilling av campingvogner og bobiler på den regulerte campingplassen på gnr 65, bnr 2, Elvegard. Det skal også gjennom bestemmelsene legges til rette for at områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter vernes på en best mulig måte.

       2. Generelt.

       Alle campingvogner og bobiler som skal stå inne på den regulerte campingplassen skal ha skilt. (være registrert.)

       Gråvann fra campingvogn eller bobil skal gå inn på egen tank/pose som kan tømmes på godkjent plass på serviceområde.

       Det er ikke tillatt med utedo hvor ekskrementer går rett ut i naturen.

       I klimavernsonen er det ikke tillatt å sette opp noen installasjoner. Det er ikke tillatt å fjerne den eksisterende vegetasjonen i klimavernsonen.

       3. Serviceområde.

       3.1. Servicebygg.

        Service bygg godkjent av kommunen.

       3.2. Septiktanker

       3.2.1. Septiktank med slam avskiller.

        Septiktank godkjent av kommunen.

        Slam avskiller skal tømmes av godkjent selskap

       3.2.2. Tett septiktank.

        Tett tank godkjent av kommunen.

        Tett tank skal tømmes av godkjent selskap.

       3.3. Søppel.

       3.3.1. Det skal settes ut to søppelkonteinere.

        Brennbart avfall. 660 liter.

        Mat avfall. 240 liter.

        Det er ikke lov til å brenne søppel .

       3.4. Gjesteparkering.

       3.4.1. Det skal etableres gjesteparkering på serviceområde i henhold til plantegning.

       4. På oppstillingsplass fra nr 1-50.

       4.1. Langtidsutleieplasser.

        Ca 300 kvm pr plass.

        Plassene skal benyttes til oppstilling av campingvogner og bobiler.

        Begge skal ha godkjent skilt og være godkjent for kjøring på offentlig vei.

        Bobil kan ikke overstige en maks vekt på 5000 kg.

        På plassene kan det settes opp fortelt, spikertelt, redskapsbod, lekehus,

       levegger, gjerder og platting etter gjeldene bestemmelser til utomhusplanen.

        Det tillates ikke oppsetting av tak over campingvogner.

        Plassene bør i hovedsak beholde mest mulig av den eksisterende vegetasjonen.

        Campingvogner, spikertelt og redskapsbod skal ikke plasseres nærmere

       plassgrensen enn 1 meter.

        Det skal være minst 8 meter mellom bebodde enheter.

       5. På plassene fra 1-5 på serviceområde.

       5.1. Korttidsutleieplasser.

       Disse plassene ligger inne på serviceområde og opparbeides.

        Ca 100 kvm pr plass.

        Skal kun brukes til korttidsutleie til campingvogn eller bobil.

        Plassene kan leies ut for inntil 14 dager av gangen.

        Det er kun lov å bruke fortelt / soltak med vegger på disse plassene.

       6. Fellesareal.

       6.1. Hovedlekeplassen.

        Ca 2200 kvm.

        Her kan det settes opp trampoliner (max 3) og andre større lekeapparater som trenger plass og er støyende.

        Det bør etableres 2 sandkasser.

        Den naturlige vegetasjonen bør bevares og brukes som en del av lekeapparatene.

        Det bør settes opp benker og bord i område.

       6.2. De små lekeplassene.

        Ca 300 kvm.

        Her kan det kun settes opp en sandkasse og lekeapparater som er lite støyende.

        Det kan også sette opp en liten gruppe med benker og bord

       6.3. Felles grillplass.

        Ca 200 kvm.

        Her kan det settes opp grill og bålgruve.

        Ved etablering av grill og bålgruve skal lett brennbar vegetasjon fjernes i en radius av minst 2 meter.

        Det kan etableres en eller to gapahuker med vegger og tak. Max 30 kvm pr gapahuk.

        Det bør settes opp benker og bord i område.

       7. Spikertelt / overbygd uteplass.

       7.1. Størrelser.

        Spikertelt max 20 kvm.

        Overbygd uteplass max 15 kvm kun uisolert.

        Max lengde 6,00 meter yttermål.

        Max brede 3,60 meter yttermål.

        Max høyde 3,00 meter målt fra gulvbjelkelag til høyeste punkt utvendig.

        Max gesimshøyde 2,50 meter.

        Spikerteltet skal ikke stikke utenfor campingvognen foran eller

       bak.

       7.2. Fundamentering.

        Fundamenteringen skal utføres på en slik måte at spikertelt / overbygd uteplass bygger minst mulig opp fra bakken.

       7.3. Utforming/materialvalg.

        Tak.

        Kan utformes som saltak, pulttak eller flattak.

        Taket kan stikke max 30 centimeter utenfor vegger.

        På den siden inngangen er kan taket stikke ut inntil 1 meter, men dog ikke lengre ut enn vognen.

        På taket skal det brukes shingel eller takplater.

        Det er ikke tillatt å bygge tak over campingvognen.

        Vegger.

        På veggene utvendig skal det brukes trepanel.

       Redskapsbod / Lekehus.

       7.4. Størrelser.

        Redskapsbod max 5 kvm.

        Lekehus max 5 kvm.

        Max lengde 3 meter.

        Max bredde 3 meter.

        Max høyde 2,50 meter målt fra golvbjelkelag til høyeste punkt

       utvendig.

        Max gesimshøyde 2,10 meter.

       7.5. Fundamentering.

        Jamfør punkt 7.2.

       7.6. Utforming/materialvalg

        Jamfør punkt 7.3.

        Lekehus kun uisolert.

       8. Plattinger.

       8.1. Størrelser.

        Max 75 kvm.

        Max 0,5 m over bakkenivå.

        Platting som bygges under fortelt kommer i tillegg.

       8.2. Fundamentering.

        Jamfør punkt 7.2.

       8.3. Materialvalg.

        Plattinger skal bygges i trevirke.

       9. Levegger.

       9.1. Størrelser.

        Max høyde 1,8 meter.

        Max lengde 10 meter.

       9.2. Materialvalg.

        Levegger skal bygges i trevirke.

       10. Gjerder

       Enhver vogneier kan sette opp et gjerde som strekker seg rundt den tildelte plassen. Det er ikke tillatt å sette opp gjerder utenfor den tildelte plassen.

       Det kan settes opp porter inn til den tildelte vognplassen. Portene skal være slik at den til enhver tid kan åpnes av alle.

       10.1. Størrelser.

        Max høyde 0,80 meter.

        Max lengde strekker seg til rundt den tildelte vognplassen som i hovedsak vil si 15m+20m+15m+20m = 70 meter.

       10.2. Materialvalg.

        Gjerdene og portene skal bygges av trevirke.

       11. Bålplass / grue.

       Enhver vogneier kan sette opp en bålplass.

        Kan settes opp bålgrue.

        Ved etablering av bålgrue skal lett brennbar vegetasjon fjernes i en radius av 2 m.

        Ingen brennbar fast installasjon nærmere enn 1m.

       Narvik 2016-04-14       ORDENSREGLER FOR SKJOMEN CAMPING


       Skjomen Camping er en campingplass der den enkelte er med å skape miljøet.
       Føl deg verdig, høflig og naturlig så skaper du respekt og velvilje for plassen og beboerne.
       1. Det skal være ro og orden etter kl 23.00 på hverdager, og etter kl 01.00 på lørdager. Den som har besøk er ansvarlig for at gjestene overholder reglene. 
       2. Plenklipping, snekkring og annet støyende arbeid skal ikke forekomme etter kl 20.00 på kveldene. På søndager og helligdager skal det være helt stilt for slikt arbeid før kl 15.00 
       3. Kjøring til og på campingplassen skal begrenses så mye som mulig. Farten skal holdes lav inne på plassen. Husk vi har mange barn, men ingen å miste. 
       4. Vi minner om at det er båndtvang for hunder og eier er ansvarlig for å få fjernet ekskrementer. 
       5. Enhver vogneier forplikter seg til å ta med seg sitt eget avfall/søppel og deponere det enten hjemme eller på annen godkjent deponeringsplass. Det er ikke tillatt å brenne avfall/søppel eller å la det ligge igjen inne på campingplassen pga sjenerende lukt. 
       6. Gråvann og kjemikalietoalett fra campingvogn skal tømmes på godkjent plass inne på serviceområde. 
       7. Alle forplikter seg til å holde orden på den tildelte vognplassen 
       8. For bygging av terrasser, spikertelt etc skal bestemmelsene for utomhusplanen følges. Alle installasjoner som ikke er i henhold til bestemmelsene vil bli påkrevd fjernet umiddelbart. Ved usikkerhet om hva som er lov anbefaler vi at Styret i Skjomen Velforening blir kontaktet for avklaring 
       9. Enhver beboer forplikter seg til enhver tid å være orientert med opplysninger på oppslagstavlen. 

       BRANNFORSKRIFT VED SKJOMEN CAMPING


       Det skal være minimum 8 meter mellom boenhetene/campingvognene.

       I denne sonen er det tillatt å parkere en bil, men den skal ikke brukes til overnatting.

       Gulv (av brennbart materiale / tre) i 3 meter sonen som ligger på bakken er ikke tillatt. Området skal seksjoneres i felt
       Hvert felt deles av med veier som også fungerer som branngater på minimum 5 meters bredde.

       Branngatene / veiene skal være helt frie. Parkering, bygging av terrasse/platting og lignende er ikke tillatt her. Det skal være montert røykvarsler i boenheten/campingvognen og det skal være tilgjengelig godkjent slukkeutstyr.
       Ved bruk av åpen varme / grilling må det vises stor aktsomhet. Det er ikke tillatt å forlate området uten å forsikre seg om at alt er slukket.


       Disse punktene er laget med forskrift om brannforebyggende tiltak som bakgrunn.


       Styret
       Skjomen Camping Velforening


       Kart over Skjomen Camping ihht utomhusplan