Utenomhusplan

Utenomhusplan

Skjomen Camping Velforening

Organisasjonsnummer: 994 793 152

Bestemmelser til utomhusplan for den regulerte campingplassen på

gnr. 65, bnr. 2, Elvegard.

1. Formål.

Formålet med bestemmelsene er å lage retningslinjer som skal legges til grunn for

langtids/korttids oppstilling av campingvogner og bobiler på den regulerte

campingplassen på gnr. 65, bnr. 2, Elvegard

Det skal også gjennom bestemmelsene legges til rette for at områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter vernes på en best mulig måte.

2. Generelt.

Alle campingvogner og bobiler som skal stå inne på den regulerte campingplassen skal ha skilt.

Gråvann fra campingvogn eller bobil skal gå inn på egen tank/pose som kan tømmes på godkjent plass på serviceområde.

Det er ikke tillatt med utedo hvor ekskrementer går rett ut i naturen.

I klimavernsonen er det ikke tillatt å sette opp noen installasjoner. Det er ikke tillatt å fjerne den eksisterende vegetasjonen i klimavernsonen.

3. Serviceområde.

3.1. Servicebygg.

 Service bygg godkjent av kommunen.

3.2. Septiktanker

3.2.1. Septiktank med slam avskiller.

 Septiktank godkjent av kommunen.

 Slam avskiller skal tømmes av godkjent selskap

3.2.2. Tett septiktank.

 Tett tank godkjent av kommunen.

 Tett tank skal tømmes av godkjent selskap.

3.3. Søppel.

3.3.1. Det skal settes ut to søppelkonteinere.

Det er for tiden satt ut 1stk søppelcontainer som tømmes regelmessig av HRS

 Brennbart avfall. 660 liter.

 Mat avfall. 240 liter.

 Det er ikke lov til å brenne søppel.

3.4. Gjesteparkering.

3.4.1. Det skal etableres gjesteparkering på serviceområde i henhold til

plantegning.

4. På oppstillingsplass fra nr 1-50.

4.1. Langtidsutleieplasser.

 Ca 300 kvm pr plass.

 Plassene skal benyttes til oppstilling av campingvogner og bobiler.

 Begge skal ha godkjent skilt og være godkjent for kjøring på offentlig vei.

 Bobil kan ikke overstige en maks vekt på 5000 kg.

 På plassene kan det settes opp fortelt, spikertelt, redskapsbod, leke hus,

levegger, gjerder og platting etter gjeldene bestemmelser til utomhusplanen.

 Det tillates ikke oppsetting av tak over campingvogner.

 Plassene bør i hovedsak beholde mest mulig av den eksisterende vegetasjonen.

 Campingvogner, spikertelt og redskapsbod skal ikke plasseres nærmere

plassgrensen enn 1 meter.

 Det skal være minst 8 meter mellom campingenheter.

5. På plassene fra 1-5 på serviceområde.

5.1. Korttidsutleieplasser.

Disse plassene ligger inne på serviceområde og opparbeides.

 Ca 100 kvm pr plass.

 Skal kun brukes til korttidsutleie til campingvogn eller bobil.

 Plassene kan leies ut for inntil 14 dager av gangen.

 Det er kun lov å bruke fortelt / soltak med vegger på disse plassene.

6. Fellesareal.

6.1. Hoved lekeplassen.

 Ca 2200 kvm.

 Her kan det settes opp trampoliner (max 3) og andre større lekeapparater som trenger plass og er støyende.

 Det bør etableres 2 sandkasser.

 Den naturlige vegetasjonen bør bevares og brukes som en del av lekeapparatene.

 Det bør settes opp benker og bord i område.

6.2. De små lekeplassene.

 Ca 300 kvm.

 Her kan det kun settes opp en sandkasse og lekeapparater som er lite støyende.

 Det kan også sette opp en liten gruppe med benker og bord

6.3. Felles grillplass.

 Ca 200 kvm.

 Her kan det settes opp grill og bålgruve.

 Ved etablering av grill og bålgruve skal lett brennbar vegetasjon fjernes i en radius av minst 2 meter.

 Det kan etableres en eller to gapahuker med vegger og tak. Max 30 kvm pr gapahuk.

 Det bør settes opp benker og bord i område.

7. Spikertelt / overbygd uteplass.

7.1. Størrelser.

 Spikertelt max 20 kvm.

 Overbygd uteplass max 15 kvm kun uisolert.

 Max lengde 6,00 meter yttermål.

 Max brede 3,60 meter yttermål.

 Max høyde 3,00 meter målt fra gulvbjelkelag til høyeste punkt utvendig.

 Max gesimshøyde 2,50 meter.

 Spikerteltet skal ikke stikke utenfor campingvognen foran eller

bak.

 Spikertelt skal ha samsvarserklæring på elektrisk anlegg hvis montert. Kopi leveres SCV.

7.2. Fundamentering.

 Fundamenteringen skal utføres på en slik måte at spikertelt / overbygd uteplass bygger minst mulig opp fra bakken.

7.3. Utforming/materialvalg.

 Tak.

 Kan utformes som saltak, pulttak eller flattak.

 Taket kan stikke max 30 centimeter utenfor vegger.

 På den siden inngangen er kan taket stikke ut inntil 1 meter, men dog ikke lengre ut enn vognen.

 På taket skal det brukes shingel eller takplater.

 Det er ikke tillatt å bygge tak over campingvognen.

 Vegger.

 På veggene utvendig skal det brukes trepanel.

Redskapsbod / leke hus.

7.4. Størrelser.

 Redskapsbod max 5 kvm.

 Leke hus max 5 kvm.

 Max lengde 3 meter.

 Max bredde 3 meter.

 Max høyde 2,50 meter målt fra golvbjelkelag til høyeste punkt

utvendig.

 Max gesimshøyde 2,10 meter.

7.5. Fundamentering.

 Jamfør punkt 7.2.

7.6. Utforming/materialvalg

 Jamfør punkt 7.3.

 Leke hus, kun uisolert.

8. Plattinger.

8.1. Størrelser.

 Max 75 kvm.

 Max 0,5 m over bakkenivå.

 Platting som bygges under fortelt kommer i tillegg.

8.2. Fundamentering.

 Jamfør punkt 7.2.

8.3. Materialvalg.

 Plattinger skal bygges i trevirke.

9. Levegger.

9.1. Størrelser.

 Max høyde 1,8 meter.

 Max lengde 10 meter.

9.2. Materialvalg.

 Levegger skal bygges i trevirke.

10. Gjerder

Enhver vogneier kan sette opp et gjerde som strekker seg rundt den tildelte plassen. Det er ikke tillatt å sette opp gjerder utenfor den tildelte plassen.

Det kan settes opp porter inn til den tildelte vognplassen. Portene skal være slik at den til enhver tid kan åpnes av alle.

10.1. Størrelser.

 Max høyde 0,80 meter.

 Max lengde strekker seg til rundt den tildelte vognplassen som i hovedsak vil si 15m+20m+15m+20m = 70 meter.

10.2. Materialvalg.

 Gjerdene og portene skal bygges av trevirke.

11. Bålplass / grue.

Enhver vogneier kan sette opp en bålplass.

 Kan settes opp bålgrue.

 Ved etablering av bålgrue skal lett brennbar vegetasjon fjernes i en radius av 2 m.

 Ingen brennbar fast installasjon nærmere enn 1m.

Skjomen Camping er en campingplass der den enkelte er med å skape miljøet.

Føl deg verdig, høflig og naturlig så skaper du respekt og velvilje for plassen og beboerne.

Lag din egen hjemmeside gratis!