Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKJOMEN CAMPING VELFORENING

Skjomen Camping Velforening stiftet 18.06.2009.
Vedtatt den 9.9.2009 med senere endringer 29.4.2010, 28.2.2011, 1.3.2012, 18.3.2013, 6.3.2014, 18.3.2015, 21.2.2019, 10.6.2020, 11.5.2021 og senest av 19.4.2022

§ 1. Navn

Foreningens navn er Skjomen Camping Velforening

§ 2. Formål og virkemidler

2.1 Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til en trygg og god campingplass. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5 Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

§ 3. Velforeningens geografiske område.

3.1 Velforeningens område er definert slik: Velforeningens geografiske område avgrenser seg til den regulerte campingplassen på gnr. 65, bnr. 2, Elvegard. Med hertil tomt (som skal skilles ut) som servicehuset står på. (kommer: med gnr. xx, bnr. x, Elvegard.)
tillegg: Området er inntegnet på vedlagte kart og inngår som en del av vedtektene.
Tillegg 2: kart vil måles opp til virkeligheten når alle installasjoner og infrastruktur er ferdig.

§ 4. Juridisk person

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap

5.1 Enhver campingvogn eier innen området som er definert i § 3, skal være medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.
Hver campingvognplass har en stemme.

5.2.1 Inntak av nye medlemmer fordeles etter skriftlig søknad til styret. Dato på mottatt søknad regulerer inntaksrekkefølgen.

5.2.2 Medlemmer som flytter ut av foreningens område strykes som medlem.

5.3 Ved salg av vogn og/eller spikertelt kan plass overdras ny eier.

5.4 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål, ordensvedtekter eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet evt. Ekstraordinært årsmøte.

5.5 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt plassleie.

5.6 Dersom plassen som leies på Skjomen Camping brukes til noen form for kriminell handling kan plassen sies opp med 14 dagers varsel. Plassen skal ryddes innen 14 dager, og godkjennes av representant fra styret. Om ikke plassen gjøres i stand innen fristen, vil dette bli gjort av SCV mot regning for utført arbeid.

5.7 Man kan til enhver tid aldri ha mer utestående/forfalt enn beløp tilsvarende 3 måneders plassleie. Har man dette vil man få skriftlig varsel og er ikke utestående oppgjort innen fristen på 30 dager, vil hele beløpet sendes til inkasso og videre til Namsmannen for inndrivelse.

§ 6. Plassleie/eierskifte

6.1 Årsmøtet fastsetter plassleie. I tillegg skal påløpt strøm innbetales. Begge disse til fastsatt frist. Skjomen camping følger forskrift til inkassoloven, og medlemmer som ikke har betalt sin plassleie når krav går til inkasso, mister plassen og strykes som medlem.

6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig plassleie er betalt.

6.3 Leiesummen følger plassen slik at ved eventuelle salg skal tidligere innbetalinger godskrives plassen. Eventuelle dugnadstimer av plikttimene som ikke er avskrevet inneværende år overføres plassen ved salg

6.4 Ved salg av plassen skal dette godkjennes av styret.
Skjema "Eierskifteskjema Skjomen Camping Velforening." skal utstedes av styret før godkjennelse eierskifte. Oppdatert skjema finnes FB under filer.

6.5 Fellesutgifter pr plass kr 1250,- for enslige, og kr 2500,- for par. Disse kan innbetales ved fellesaktivitet (dugnad) â kr 250,- pr time. 5/10 timer pr plass. Rest i kr/time på fellesaktivitet belastes ved årets slutt.

6.6 Deltakelse på fellesaktivitet er medlemmets ansvar å melde inn til dugnadsansvarlig. Dette gjøres ved å sende mail til dugnadskjomencamping@gmail.com med "fellesaktivitet20xx" i emnefeltet. (med 20xx menes årstall f.eks 2020) Må sendes inn innen 3 uker etter aktivitet.

§ 7. Årsmøte

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og gjøres kjent med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.1 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme pr. leieplass, og stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt.

7.2 Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding fra styret
 • Regnskap i revidert stand
 • Innkomne forslag

Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent og
valg av:

 • Leder: (særskilt valg) Lede velforeningen ihht vedtekter. Kalle inn til styre/årsmøter og fremskaffe årsberetning/regnskap. Velges på partallsår for 2 år.
 • Nestleder: Stedfortreder og støtte for leder. Velges på oddetallsår for 2 år.
 • Sekretær/øko: Skrive referat på/fra møter, ha kontroll på korrespondanse til og fra SCV, sørge for at alle medlemslister er ajour og at alle medlemmers faktura informasjon er oppdatert. Ansvarlig for å lage fakturagrunnlag som oversendes den som står for faktureringen. Velges på partallsår for 2 år.
 • Styremedlem 1: Ansvarlig dugnad. Holde oversikt over gjennomførte dugnadstimer og rapportere til økonomiansvarlig. Velges for 1 år.
 • Styremedlem 2: Støtte ansvarlig dugnad. Velges for 1 år.
 • Revisor: Revidere og lage revisjonsrapport regnskap. Velges for 1 år.
 • Leder valgkomité: forespørre og foreslå nye representanter, fremlegge liste til verv ved årsmøtevalg. Velges for 1 år.
 • Rep. valgkomité: Støtte valgkomitéens leder i arbeid med å forespørre og foreslå nye representanter. Velges for 1 år.
 • Velferdskomité (1-3 personer): Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter for barn og voksne i løpet av året. Herunder også være kontaktledd og ansvarlig ved fellesarrangement med andre lag/foreninger. Velges for 1 år.
 • Medieansvarlig: Velges for 1 år.

Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter.
Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer.

7.3 Leder og sekretær velges på x0-x2-x4-x6-x8 år, for 2 år.
Nestleder/økonomikontakt og 1 styremedlem velges på x1-x3-x5-x7-x9 år, for 2 år
Styremedlem, revisor og valgkomité velges for 1 år av gangen.
Samtlige kan gjenvelges.

7.4 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

7.5 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

7.6 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7.
Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

10.2 Styret skal:
Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi.
Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
Representere foreningen utad.
Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen.

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Vara medlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.
Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede.
Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

10.6 Styret trenger årsmøtes samtykke for å påta forpliktelser på vegne av foreningen over kr 50.000.- utover budsjett.

§ 11 Regnskap og revisjon

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

§ 12. Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet.
Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål som det ekstraordinære årsmøtet finner passende. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.
Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

13.4 Plass kan kjøpes av grunneier. Plass er uansett underlagt vedtektene og andre regler og avgifter på lik linje med plass tilhørende Skjomen Camping Velforening.

Lag din egen hjemmeside gratis!